Uherský Brod/ Brno

Ohlasy z Bible24


Akce Bible24 jsem se zúčastnila poprvé, v předchozích letech jsem o její existenci nevěděla. Sama ani nejsem pokřtěna u žádné církve, takže návštěvy kostelů pro mě jsou docela výjimečné. V sobotu dopoledne byla ve Sv. Ludmile velmi výjimečná atmosféra a bylo sympatické, že např. v naší čtecí skupince se sešli zástupci různých generací a na první pohled i různorodí lidé v jiných ohledech. Samotné čtení probíhalo v příjemné atmosféře, takže jsem vůbec nebyla nervózní, i když jsem se asi 2x přeřekla. Doufám, že se Bible24 nekonala naposledy. (Kateřina R.)

Dílo s názvem Bible24 je skvělá věc! Před vlastním čtením jsem to ani asi nepociťovala, to až pak v kavárně, když jsme tak nějak reflektovali...a jaksi to samo naskočilo:) Tý vogo… Určitě v tom pokračujte!! (Lenka L.)

Bylo fajn, že se člověk na četbu mohl doma připravit a nad daným úryvkem se více zamyslet, promeditovat si ho. Možnost slyšet delší úsek evangelia byl skvělý v tom, že člověk mohl najednou objevit více souvislostí, protože sám si doma najednou tak velký úsek Písma nepřečte. (Štěpánka Z.)

Byla jsem členkou realizačního týmu, ale zároveň jsem mohla být i posluchačem. Osobní zkušenost mi nesmírně obohatila můj duchovní život. Zaposloucháním se do podobenství se člověku otevře nový prostor. Je to zcela jiné – hlubší, osobní – dá se říci „požitek ze slyšeného slova“, než když si čtu některou kapitolu sama nebo slyším číst úryvek v kostele nebo při jiné příležitosti. Byl to skutečně živý proud Božího slova. Několikrát jsem se zamyslela nad obsahem. Mnohokrát jsem zůstala v němém údivu, jak nadčasová jsou podobenství, která vypravuje Ježíš. 2 000 let a neustále aktuální! Teď se podobný příběh odehrává v mém životě, v mé blízkosti. Některým podobenstvím jsem porozuměla jako celku ve větší míře. Jsou i taková podobenství, ze kterých jen jedna věta mi dokáže nabídnout jiný pohled. Domnívám se, že výraz „NEBOJTE SE!“ bychom si mohli přidat do každé sklenice vody, kterou během dne vypijeme.
Další velice silný dojem na mne udělaly listy apoštola Pavla, o kterých jsem si myslela, že je docela znám. Po sobotním čtení jsem se seznámila s jejich novým rozměrem. Apoštol Pavel skutečně ve svém srdci hořel pro Krista a o tento svůj dar se s námi chce rozdělit. Záleží opravdu jen na nás, jestli tuto výzvu přijmeme – bohatý stůl je prostřen před každým z nás. I když před kostelem sv. Ludmily nestály fronty jako před dveřmi některých muzeí sobotní noci, věřím, že ti, kteří tuto jedinečnou příležitost využili, zažili krásný pocit ve svém srdci. (Marta R.)

Možnost předčítat z Písma znamená mimořádnou čest. Vždyť při bohoslužbě za každým čtením dodáváme větu: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ Když se u ambonu střídali lektoři, mohli jsme si uvědomit, že toto Boží slovo je tu opravdu pro každého. Právě na mne připadl úryvek z Listu Efesanům, ve kterém apoštol poukazuje na univerzalitu církve. Obec věřících se představuje jako společenství otevřené Židům i pohanům. Stejně tak Písmo může promlouvat k lidem všech národů, všech věkových kategorií, všech povolání. Vážím si příležitosti k četbě i k naslouchání. (Štěpán H.)

Bible24 mi z pohledu lektorky osobně zase určitě něco přineslo, minimálně překonat ostych, také určitě snaha o hlubší chápání čteného textu, takové částečné lectio divina. I když se člověk přeci jen více soustředí na způsob, jakým text číst, aby byl srozumitelný posluchačům. Myslím, že to zažívají více posluchači než lektoři. Když jsme byli jako skupinka vyzváni, že už můžeme odejít z lavice, odešli jsme hromadně i z kostela a sdíleli si dojmy. Jsem ráda, že jsme se někteří později vrátili. Mohla jsem se víc vžít do role posluchače, víc se zaposlouchat a Písmo si „užít“. I když služba lektora byla také pěkná. Doporučovala bych příště všem lektorům zůstat nebo se ještě vrátit. (Marta S. )

Přihlásila jsem se na noc, protože jsem spíš „sova“. Na můj čas vyšla 3. kapitola Janova evangelia. Tedy mj. Nikodém, který přišel v noci! Nakonec jsem četla ještě o jeden kousek navíc z Jana a to byla část o Janu Křtiteli, která pak souvisela s tím mým textem. V 1. kapitole Jan mluví o tom, že není Mesiáš a ve 3. kapitole se dovolává toho, aby mu to sami posluchači dosvědčili. Poslouchala jsem pak ještě dalších 45 minut a objevila jsem řadu dalších souvislostí – znovu zazněl Nikodém atd. Normálně, když se Písmo čte „roztrhaně“ nebo když ho čtu i delší úsek sama, mi takové souvislosti nedojdou. To byl velmi silný moment. A pak také, když jsem jela už domů, uvědomila jsem si, že kdybych měla čas přijít třeba odpoledne, tak tam Písmo zase bude znít a já uslyším další souvislosti. Také jsem si říkala, kolik lidí četlo, aby to mohl být takový proud Božího slova. Společenství církve tímto dostalo nový rozměr! (Sestra Angelika)

Obrovská slaná vlna zakryla barevné vitráže, podlaha se prudce rozhoupala. Držím se pevně ambonu, ale rozplynul se a v rukách se mi objevilo veslo. Z dálky doléhal utichající gregoriánský chorál. Trojlodní cihlová bazilika sv. Ludmily zmizela. Do tváře mě prudce udeřila tmavá slaná vlna. „Pane, jsi-li to Ty, poruč, ať přijdu k Tobě po vodách!“ A on řekl: „Pojď!“ Hluboké moře se rozbouřilo a ukazovalo svou sílu. Nepokojná bouře řádila, vlny povážlivě smýkaly loďkou života. Vítr se opřel do masivních valů vody. „Pane, zachraň mně!“ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ Odpusť mi, Pane! Rudý koberec se vine mezi lavicemi a kontury kostela se postupně zaostřují. Pod nohama mám dlažbu. Vracím se na své místo určené pro dobrovolníky, kteří čtou na akci Bibli24. Děkuji Ti, Pane, za Tvé Slovo! (Maja M.)

O čtení jsme se dozvěděla z rádia. Nepatřím mezi věřící, alespoň v tom vašem smyslu, ale rozhodla jsem se přijít, protože sdílím stejné hodnoty, které Bible obsahuje, a protože mne zaujalo, že se sejde skupina lidí, aby si vzájemně ve svém čase předčítali. (Renata K.)

Četla jsem v sobotu ráno, přineslo mi to velký pokoj do celého dne, ačkoliv jsem pak musela vyřizovat jeden nepříjemný telefonát. Nesu si s sebou ještě nyní atmosféru celého toho dne. Oslovilo mne, jak se čtenáři před četbou usebrali a jak to brali vážně. (Martina M.)

Akce byla dobře připravena. Uvítal bych větší zájem veřejnosti, ale to bude asi složité zadání. V každém případě by mě podobné akce do budoucna zajímaly a rád je podpořím sám i se souborem Geshem (Marek Š.)

Jsem pro každou „špatnost“ a tahle se mi líbila, projekt Bible24 mi přišel dobrý. Duchovně mi to dost dalo. Jen je škoda, že to moc lidí nevyužilo, člověk prostě mohl kdykoliv zajít do kostela, když šel okolo, a někdo tam byl a četl Bibli. (Tomáš N.)

Vystoupit před společenstvím křesťanů není vůbec nic jednoduchého. Má zkušenost z účasti na akci Bible24 tento fakt jenom potvrzuje. Tréma, pochybovačné myšlenky, zodpovědnost – to jsou faktory, které s vámi před takovým čtením dokážou pořádně zacloumat. Jsem toho vůbec hoden, abych zrovna já mohl číst lidem Písmo svaté alespoň na chvíli? Svět se člověku zúží před čtením na několik takových jednoduchých, ale velmi účinných „strašáků“. Jak je to ale všechno velmi pěkně nakonec zařízeno. Cítit to požehnání, které k vám během čtení sestupuje, ten klid, vše se postupně uklidňuje a vy cítíte, že právě teď jste na tom pravém místě. Začínáte chápat obtížnost jednotlivých vět, jejich hloubku a jak nedokonalí v podstatě jste. To vše je ale vykoupeno pocitem sounáležitosti s těmi, kdo Bohu zasvětili celý svůj život. Byla vám dána možnost dotknout se jen trochou toho, co oni žijí každý den. Uvědomíte si ohromnou sílu jejich služby, která je prostoupena Božím požehnáním. Jste v „přímém přenosu“ konfrontováni s blažeností a milostí. Nic tak člověka, podle mého názoru, v životě neposiluje jako společenství Ducha svatého. To, že jste mezi svými. A navíc i mezi těmi, které Pán povolal do svých služeb. Děkuji za tuto zkušenost. Děkuji. Děkuji. (Pavel Š.)

Vrátil jsem se z pouti po Svaté zemi. Tady v Uherském Brodě jsem ji znovu našel. (P. Vojtko, účastník četby v Uherském Brodě)

Jsem moc ráda, že jsem mohla být účastna čtení Písma, jako posluchač, i jako účastník. Byl to pro mě zážitek, zvlášť v sobotu večer. Přispělo k tomu i osvětlení, ticho, klid, hudba tolik se dotýkající srdce! Líbila se mi ta pestrost lidí. Četba od 7 hodin ráno byla silná. Nevěděla jsem, čím se bude končit, tak to byl pro mě takový šok! Vůbec jsem tento úryvek nikdy nečetla. Tak skvělý konec! Tak silné! (svědectví jedné z organizátorek v Brně)